Про кафедру

Завідувач кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Сіранчук Наталія Миколаївна

Зав. кафедри працює над докторським дослідженням «Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови».
За темою докторського дослідження Сіранчук Н. М. опублікувала 30 наукових праць, 4 з яких входять до наукометричних баз даних.

Навчальну роботу спрямовує на забезпечення якісного викладання дисциплін навчального навантаження, здійснення підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності в контексті окреслених цим навантаженням навчальних курсів, на пошук методів, форм і засобів ефективності організації навчання відповідно до нових освітніх технологій та сучасної моделі спеціаліста.

Викладання дисциплін здійснюється з використанням рейтингової системи оцінки знань студентів за допомогою традиційних та інноваційних форм організації навчального процесу.

Навчально-методичну роботу зорієнтовує на систематизацію методичного матеріалу для забезпечення навчально-виховного процесу. Видано друком 11 навчально-методичних посібників.

Науково-дослідна робота проводилась згідно індивідуального плану роботи.

Видано 44 одноосібних публікацій:

 • фахових 37

 • наукометричних 5

 • монографій 1

 • навчально-методичних посібників3

 • методичних посібників 1

 • методичних рекомендацій 3

 • систематично бере участь у конференціях і семінарах

Керує аспірантами за спеціальністю 13.00.02  теорія та методика навчання (українська мова).

Результати апробації докторського дисертаційного дослідження кандидата педагогічних наук, доцента Сіранчук Наталії Миколаївни:

 1. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності в учнів початкових класів на уроках української мови: Монографія. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 288 с.

 2. Сіранчук Н.М. Зошит компетентнісно орієнтованих уроків мовлення
  2 клас. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 60.

 3. Сіранчук Н.М. Сіранчук Н.М. Зошит компетентнісно орієнтованих уроків мовлення 3 клас. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 60.

 4. Сіранчук Н. М. Сіранчук Н.М. Зошит компетентнісно орієнтованих уроків мовлення 4 клас. Київ: «Центр учбової літератури», 2017. 60.

 5. Сіранчук Н.М. Лінгводидактичне спрямування технологій розвитку образного мовлення в молодших школярів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Рівне, 2008. Вип. 39. С. 84––88.

 6. Сіранчук Н.М. Образномовленнєва дискусія як метод розвитку зв’язного мовлення молодших школярів. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки: збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. Вип. 15. С. 317––319.

 7. Сіранчук Н.М. Трансформація як прийом розвитку образного мовлення молодших школярів. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. Вип. 10. Т. VII (107). С. 287––291.

 8. Сіранчук Н.М. Образномовленнєва дискусія як метод розвитку мовлення у добукварний період навчання грамоти. Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць. Київ: Педагогічна думка, 2008. Вип. 8.
  С. 458––464.

 9. Сіранчук Н.М. Художній текст як засіб розвитку образного мовлення молодших школярів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. Вип. 52. С. 126––130.

 10. Сіранчук Н.М. Розвиток лексичних умінь молодших школярів у процесі навчання української мови. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 11. Т. Х (122). С. 350––357.

 11. Сіранчук Н.М. До проблеми особливостей лексичного запасу молодшого школяра в творенні тексту. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12. Т. ІІ (127). С. 350––354.

 12. Сіранчук Н.М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі вивчення дієслова в 3 класі. Нова педагогічна думка. Рівне, 2009. №3. С. 57––61.

 13. Сіранчук Н.М. Діагностика використання слова в різних контекстах. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 13. Т. VI (142). С. 402––407.

 14. Сіранчук Н.М. Різноаспектне обґрунтування сутності образного мовлення. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 14. Т. VI (152). С. 61––65.

 15. Сіранчук Н.М. Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі навчання української мови. Актуальні проблеми шкільної та вишівської лінгводидактики: реалії та перспективи. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: ХДУ, 2011. Вип. 59. С. 133––137.

 16. Сіранчук Н.М. Різноаспектне обґрунтування сутності лексичної роботи в початковій школі. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2012. Вип. 15. Т. ІI (156). С. 105––109.

 17. Сіранчук Н.М. Робота над метафоричністю та фразеологією образного мовлення молодших школярів. Наукове періодичне видання. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Житомир, 2013. Вип. 6 (72). С. 185––191.

 18. Сіранчук Н.М. Психологічні та психолінгвістичні основи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів. Наукове періодичне видання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2014. Вип. 5 (77). С.112––116.

 19. Сіранчук Н.М. Вчення Л.С. Виготського про мислення та мовлення – одна із психологічних стратегій лексичного розвитку учнів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Видавництво ХДУ, 2014. Вип. 66. С. 184––187.

 20. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності молодшого школяра в творенні тексту. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2014. Вип. 17. Т. VII (175). С.525––529.

 21. Сіранчук Н.М. Моделі породження мовленнєвого висловлювання (тексту) та їхній лексичний аспект. Наукове періодичне видання. Науковий вісник південноукраїнського національного педагогічного університету
  ім. К.Д. Ушинського.
  Одеса, 2015. Вип. 1. С.60––69.

 22. Сіранчук Н.М. Лексична компетентність молодшого школяра у сучасній початковій освіті. Наукове періодичне видання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2015. Вип. 1 (79). С.129––133.

 23. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності молодших школярів у руслі концепції розвивального навчання. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки : збірник наукових праць. Глухів, 2015. Вип. 28. С.150––156.

 24. Siranchuk N. The main term and psychological definition of junior schoolchildrens speaking and creative abilities. Harvard Journal of Fundamental and Applied Studies, 2015, No.1. (7). P. 288––294. (Volume VIII. «Harvard University Press», 2015. 920 p. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus)

 25. Сіранчук Н.М. Процес формування лексичної компетентності молодшого школяра у структурі теорії мовленнєвої діяльності. Наукове періодичне видання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Житомир, 2015. Вип. 4 (82). С.72––76.

 26. Сіранчук Н.М. Обґрунтування створення методичної системи формування лексичної компетентності молодшого школяра шляхом аналізу існуючих методичних систем розвитку мовлення. Науковий вісник Херсонського державного університету. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон: Видавництво ХДУ, 2015. Вип. LXVIII. С. 90––95.

 27. Сіранчук Н.М. Процес формування лексичної компетентності молодших школярів на основі моделей породження мовленнєвого висловлювання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2015. Вип. 4 (51). С. 169––175.

 28. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобами словотворчої роботи. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Тернопіль, 2015. Вип. 3. С. 52––58.

 29. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності молодшого школяра шляхом використання слова в різних контекстах. Збірник наукових праць : Педагогика. Пріорітети розвитку науки / Pedagogika. Prioryteto we obszary nauki. Закопане \ Zakopane, 29. 11. 2015 – 30. 11. 2015. С. 37––44.

 30. Siranchuk N. Рsychological definition of junior schoolchildrens speaking and creative abilities in lexical competence. 8th International Scientific Conference Science and Society 2015. The collection includes 8th International Scientific Conference Science and Society by SCIEURO in London, 24-29 November 2015.
  P. 146
  ––152. Web of Science.

 31. Сіранчук Н.М. Формування лексичної компетентності молодшого школяра засобом словотворчих вправ. Початкова школа, 2016. № 02 (560). С.4––8.

 32. Siranchuk N. Рsycholinguistic Bases of Formation of Juniour PupilsLexical Competence. 9th International Scientific Conference Science and Society 2016. The collection includes 9th International Scientific Conference Science and Society by SCIEURO in London, 24-30 August 2016. P. 120––130. Web of Science.

 33. Сіранчук Н.М. Принцип градуальності як методичний принцип формування лексичної компетентності. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. Вип. 19. С. 161––167.

 34. Сіранчук Н.М. Основні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. Вип. 3 (54).
  С. 222––227.

 35. Сіранчук Н.М. Типологія уроків спрямованих на формування лексичної компетентності молодшого школяра – компетентнісно орієнтованих уроків мовлення. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. Вип. № 4 (55). С. 48––52.

 36. Сіранчук Н.М. Лінгводидактичні принципи формування лексичної компетентності молодшого школяра. Початкова школа, 2017. № 1(571).
  С.47––49.

 37. Сіранчук Н.М. Принцип градуальності – методичний принцип формування лексичної компетентності учнів початкової школи. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 15 (58). С.11––14.

 38. Сіранчук Н.М. Проблема термінологічної номінації окремих видів лексичних помилок. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 156. С. 95––100.

 39. Сіранчук Н.М. Методична система формування лексичної компетентності молодшого школяра на уроках української мови як інноваційна педагогічна технологія. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. Вип. № 2 (57). С. 461––465.

 40. Сіранчук Н.М. Класифікація мовленнєвих помилок і недоліків у методиці навчання української мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С. 160––165.

 41. Сіранчук Н.М. Принцип градуальності як методичний принцип формування лексичної компетентності. Науковий журнал. Київ: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2017. Вип. 20. С. 297––304.