Аспірантура

На кафедрі теорії і методик початкової освіти потужно працює аспірантура з методики навчання української мови. Кафедра забезпечує належний рівень підготовки аспірантів. За спеціальністю 13.00.02 теорія та методика навчання (українська мова) завершує кандидатське дисертаційне дослідження аспірантка 4-го курсу Гамза А. В. (наказ № 47-а від 07.11.2014 р.) Науковий керівник – к. пед. н., доц. Сіранчук Н. М.
Аспірантка 4-го року навчання Гамза Анна Володимирівна працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання: (українська мова) за темою «Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова». Дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідної теми «Теоретико-методичні основи компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» (№ держреєстрації – 0116 U 007737) і планом науково-дослідної роботи кафедри теорії і методик початкової освіти Рівненського державного гуманітарного університету.
Практичне значення наукових результатів виявляється в тому, що основні його положення, висновки і рекомендації можуть бути використані у процесі вдосконалення шкільних програм і підручників; учителями в роботі над збагаченням мовлення учнів дієслівною лексикою, доцільним використанням її у процесі текстотворчої діяльності; у підготовці й читанні спецкурсу студентам, що навчаються за фахом «Учитель початкових класів».
Загальна кількість друкованих праць у фахових виданнях, затверджених президією ВАК становить 20 праць та 5 у наукометричних базах. Аспірантка систематично бере участь у конференціях, семінарах та вебінарах, присвячених обговоренню питань перебудови початкової ланки освіти України.